Your message was sent successfully
Back

DIRECT CONTACT?

Stel je vraag via Whatsapp

 

Algemene voorwaarden Trouwen in Spanje

Artikel 1 Algemeen

 • Trouwen in Spanje:
  Gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Elly Persons, handelend onder de naam Trouwen in Spanje, gevestigd te Arkel, Nederland, geregistreerd met kvk-nummer 76974219.
 • Opdrachtgever:
  De wederpartij van Trouwen in Spanje zijnde diegene die de opdracht aan Trouwen in Spanje heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Trouwen in Spanje een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt.
 • Overeenkomst:
  De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trouwen in Spanje alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen Trouwen in Spanje en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. Bij het ondertekenen van de offerte van Trouwen in Spanje wordt door de Opdrachtgever voor een vooraf omschreven pakket van diensten gekozen, zoals omschreven in de offerte.
 2. Elke aanvullende dienst wordt apart geoffreerd en valt na akkoord van de Opdrachtgever eveneens onder deze algemene voorwaarden.
 3. Alle aanbiedingen van Trouwen in Spanje zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
 4. Indien Trouwen in Spanje op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden de door Trouwen in Spanje gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.
 5. Een overeenkomst tussen Trouwen in Spanje en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever alle door Trouwen in Spanje gevraagde gegevens heeft verstrekt, de orderbevestiging is verstrekt en de aanbetaling is gedaan.
 6. De Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Trouwen in Spanje te melden.

  Artikel 3 Betaling

 1. Tenzij anders vermeld in de offerte dienen de facturen binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 2. Het overeengekomen bedrag voor het plannen van de bruiloft wordt in drie delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst en 30% zes weken voor de bruiloft en 20% een dag na de bruiloft.
 3. Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst.
 4. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 5. Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment kan Trouwen in Spanje aanspraak maken op:
 6. De wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
 7. Indien opdrachtgever consument is de buitengerechtelijke kosten conform ‘het besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten’ zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW.
 8. Indien opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van €200,00.

Artikel 4 Medewerking door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, die Trouwen in Spanje nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Trouwen in Spanje ter beschikking worden gesteld. Wanneer zich feiten en omstandigheden voordoen die voor een correcte uitvoering van de opdracht van belang zijn, dienst Trouwen in Spanje direct te worden geïnformeerd hierover. Trouwen in Spanje is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, doordat Trouwen in Spanje bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Opdrachtgever geeft toestemming aan Trouwen in Spanje tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van de portfolio van Trouwen in Spanje.
 3. Indien opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers tijdig, uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd en aan Trouwen in Spanje te zijn medegedeeld.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Trouwen in Spanje is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Trouwen in Spanje van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 3.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Trouwen in Spanje het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
 3. De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 4. Andere personen dan bedoeld in artikel 4.C, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Trouwen in Spanje overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Trouwen in Spanje om de opdracht correct uit te voeren.
 6. In Overeenkomsten met derden is Trouwen in Spanje enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle Overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van Trouwen in Spanje, rechtstreeks gesloten tussen de derden en de Opdrachtgever.
 7. In het geval waarin Trouwen in Spanje wordt gevraagd om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de Opdrachtgever, waartoe de Opdrachtgever door de ondertekening van de offerte onherroepelijk mandaat verstrekt aan Trouwen in Spanje. Op geen enkel moment is Trouwen in Spanje aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de Opdrachtgever en een derde (of haar werknemers en/of aangestelde) waarbij Trouwen in Spanje heeft bemiddeld.
 8. De stylingmaterialen die Trouwen in Spanje ter beschikking stelt blijven eigendom van Trouwen in Spanje met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Trouwen in Spanje worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Trouwen in Spanje te vergoeden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Trouwen in Spanje de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 2. Trouwen in Spanje behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Trouwen in Spanje is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
 3. Bovendien mag Trouwen in Spanje het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Trouwen in Spanje, dat in redelijkheid niet van Trouwen in Spanje mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Trouwen in Spanje zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Trouwen in Spanje zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

 1. Trouwen in Spanje heeft het recht de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden gesteld jegens opdrachtgever. Indien de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Trouwen in Spanje onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trouwen in Spanje op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Trouwen in Spanje de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, hetzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen overeengekomen honorarium en de door Trouwen in Spanje gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de bruiloft; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Trouwen in Spanje zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Trouwen in Spanje onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Trouwen in Spanje voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Trouwen in Spanje die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Trouwen in Spanje slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Trouwen in Spanje is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Trouwen in Spanje in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Trouwen in Spanje toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Trouwen in Spanje is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Trouwen in Spanje gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
 4. Als Trouwen in Spanje bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt dan is Trouwen in Spanje nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Trouwen in Spanje de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Trouwen in Spanje is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Trouwen in Spanje of derden.

Artikel 9 Overmacht

 1. Trouwen in Spanje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Trouwen in Spanje niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Trouwen in Spanje op de hoogte gesteld van de overmacht.
 2. Voor zover Trouwen in Spanje ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trouwen in Spanje gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11 Klachten

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Trouwen in Spanje binnen 14 dagen na de dag van de bruiloft. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de verstrekte diensten aanvaard te hebben. Bij het ontvangen van de klacht zal Trouwen in Spanje in overleg met de Opdrachtgever een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken.

Op elke rechtsverhouding tussen Trouwen in Spanje en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.